Bližší informace

Bližší informace

Poradenství individuální
V poradenství je pozornost zaměřena na podporu při konkrétním problému. Cílem je pomoci vám zorientovat se v tíživé životní situaci a rozšířit váš pohled na možná další řešení situace. Jde o posílení vašich schopností k tomu, abyste situaci lépe a rychleji zvládli. Není ostudou a známkou slabošství, když člověk požádá o pomoc – naopak, je to důkaz o jeho síle, protože si problém přizná, nebojí se o něm mluvit s cizím člověkem a k tomu je potřeba velká odvaha. Takový člověk si cení svého zdraví a přijímá za něj odpovědnost, čehož si je vědom.

Poradenství pro volbu SŠ
Výběr střední školy je pro dítě a rodiče stěžejní, proto je dobré ho nepodcenit. Od toho se většinou odvíjí směr budoucího povolání, následné uplatnění na trhu práce, finanční ohodnocení a potažmo tedy i celková životní úroveň a pocit spokojenosti. Tato služba probíhá ve dvou schůzkách. První je několikahodinová, je proveden pohovor s alespoň jedním z rodičů dítěte nebo jeho zákonným zástupcem. Následuje individuální práce s dítětem – rozhovor a psychodiagnostika, testování je zaměřeno na zájmy a profesní orientaci dítěte, popř. osobnostní dotazník. Následuje vyhodnocení a druhá schůzka (časová dotace 1 – 1,5 hod.), kdy přijde rodič s dítětem a je z mé strany  poskytnuta tzv. zpětná vazba. Jsou probrány možnosti dalšího vzdělávání, doporučení vhodné školy či naopak vyloučení jistého typu školy, další nasměrování, kontakty atd.

Krizová intervence (KI)
KI je zaměřena na okamžitou podporu při zvládnutí náročné životní situace, která je pro vás neúnosnou. S podporou můžete situaci zvládnout rychleji a lépe. Tato služba je vhodná pro lidi, kteří se nachází v akutní psychické krizi, například při ztrátě blízkého člověka, při závažném onemocnění svém nebo blízké osoby, po prožití násilného trestného činu jako je třeba znásilnění, v případech domácího násilí, stalkingu nebo pokusu o sebevraždu či sebepoškozování apod.
KI vám dodá emoční podporu, orientaci v těžké životní situaci, uvědomění si možné opory z vašeho okolí nebo např. předání kontaktů na posttraumatickou péči, aby mohla být traumatická událost zpracována. To je důležité pro vyrovnání se s těžkou životní situací.